قرارداد بیمه حمل کالا

                         قرارداد بیمه حمل کالا

بیمه گزار

نشانی: ……………………………..

شناسنامه:………………………………………….. تلفن: ……….

شماره بیمه نامه:……………… تاریخ صدور …………………

شماره گواهینامه: …………………….مورد بیمه: …………………..

نوع بسته بندی:……………….علامت و شماره کالا:………………………

تاریخ و شماره پرو فرما:…………………نوع قرارداد خرید: ………………….

مبدأ حمل…………………….. وسیله حمل: ……………………………………………… مقصد:……………………………….. مرز ورود/خروج

 

شرایط و خطرهای بیمه شده

  • مورد بیمه در مقابل خطرهای مندرج در شرایط ………… انستیتوی بیمه گران لندن بیمه می باشد.
  • در مورد خسارت مشهود اعلام خسارت و ارائه مورد بیمه جهت بازدید بایستی در مدت اعتبار بیمه نامه انجام پذیرد.
  • در هر صورت بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از وقوع خسارت حداکثر ظرف مدت ۵ روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.
  • در غیر اینصورت بیمه گر نسبت به جبران خسارت تعهدی نخواهد داشت. در خسارت نامشهود اعلام خسارت و ارائه مورد بیمه
  • جهت بازدید حداکثر تا پنج روز تمام از مدت مذکور در ماده ششم شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد بود. بیمه گزار موظف است
  • قبل یا بلافاصله بعد از حمل هر محموله اعلامیه ای را که در آن نوع، مقدار و ارزش کالا، و مشخصات وسیله حمل، تاریخ حمل و
  • شماره بارنامه، مبدأ و مقصد حمل کالا نوشته شده است برای بیمه گر ارسال دارد. پرداخت خسارت منوط به انجام به موقع این تعهد از طرف بیمه گزار خواهد بود.

در صورت تعارض بین شرایط سه گانه، به ترتیب شرایط خصوصی (مندرج در بیمه نامه یا اوراق الحاقی)، شرایط پیوست

شرایط عمومی حاکم خواهد بود و حق بیمه این بیمه نامه باید قبل از حمل پرداخت گردد و پس از شروع تعهد بیمه گر غیر

قابل برگشت می باشد. خسارت در ایران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و به ریال پرداخت خواهد شد. مگر آنکه خلاف آن

شرط شده باشد. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت در خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه گزارش بازدید

نمایندگی لویدزاز مورد بیمه توسط بیمه گزار ضروری می باشد.

نشانی بیمه گر: ………………………….

تلفن: …………………………………….

 

 

Was this article helpful?