بهترین وکیل ارث در مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد

معرفی دعوای گواهی حصر وراثت

برای انتخاب وکیل مناسب به سامانه وکیل نوین مراجعه کنید.

غالبا انسانها پس از فوت خود اموال و حقوق مالی به جای می گذارند که آثاری از جمله لزوم تعیین

تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراثت را به دنبال دارد، اینکه دارایی و حقوق شخص باید بعد

از فوت او به چه کسی برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می کند و یا

به کسانی که خود او انتخاب می نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی

انحصار وراثت، موضوعاتی هستند که بسیار مورد سؤال قرار می گیرند.

مبحث اول

درخواست گواهی انحصاروراثت

قانون گذار در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی تعریفی از گواهی

انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت نکرده است؛ لیکن با نگرش به مقررات قوانین مذکور چنین برداشت

می شود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به

عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»

در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور در مقررات موضوعه کشور در قانون حاکم است:

۱٫قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹

۲. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

 گفتار اول:

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار ورا مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م. در امور مدنی:

«دعاوی راجع به ترکه متن در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متره ایران آن محل بوده و

اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکون

متوفی بوده است» لیکن در حال حاضر چون صدور گواهی انحصار وراثت غالبا در زمره دعاوی و مرافعاتی

است که لزوما مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی های قضائی برخوردار نمی باشد، به همین منظور در

اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل

اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و

مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید؛ بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت دار جهت

درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت مرحوم می باشد.

گفتار دوم:

اشخاص ذی نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت

هر کسی که در اموال و ماترک به جای مانده از متوفی ذینفع باشد، می تواند از شورای حل اختلاف درخواست

انحصار وراثت کند مانند ورثه، طلبکار و یا موصی (کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است) و یا وصی

(کسی که اجرای وصیت موصی را برعهده گرفته است) همچنین شخصی که غیرمستقیم از اثبات وراثت شخصی

از دیگری منتفع می گردد، حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد مانند شخصی که سهم الارث بعضی از ورثه به او انتقال پیدا کرده است.

  گفتار سوم –

مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت:

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک ذیل را بایستی تهیه نماید و به دفتر دادگاه تسلیم کند

۱. گواهی فوت متوفی (اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده)

۲. گواهی مالیات بر ارث رسید گواهی مالیاتی)؛

٣. فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی؛

۴. استشهادیه چاپی محضری؛

۵. فتوکپی عقدنامه همسر دائمی متوفی (در صورتی که متوفی به هنگام فوت همسر یا همسرانی داشته است)؛

۶. اصل شناسنامه ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک؛

۷. تنظیم دادخواست در یک برگ؛

۸. وصیت نامه (در صورت موجود بودن).

 گفتار سوم:

مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت

متقاضی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:

  1. درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث؛

۲. گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی؛

٣. گواهی مالیات وراثت از اداره امور اقتصادی و دارایی، این گواه از محاسبه مالیات بر ارث، پس از اعلام اموال

منقول و غیرمنقول متوفی و دیون رسمی وی توسط ورثه، صادر و تحویل می گردد؛

«لازم به ذکر است وراث یا نماینده آنها پس از تسلیم اظها با ریز اموال متوفی به اداره امور مالیاتی آخرین

اقامتگاه متوفی، یا اگر متوفی مقیم ایران نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران، ظرف یک هفته با درخواست

وراث گواهینامه مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته نشده صادر و به مودی تسلیم می نماید»

۴. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی ورثه؛

۵. استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وراث یا ورثه دارد؛

۶. تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی

توضیحاتی در خصوص مدارک:

گواهی فوت:

پس از فوت متوفی و تأیید پزشکی مربوطه یا قانونی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت و

شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد بدین ترتیب لازم است پس از فوت، تأییدیه پزشک

را به همراه شناسنامه متوفی به اداره ثبت برد تا ضمن ابطال شناسنامه، گواهی فوت صادر نماید.

گواهی مالیات بر ارث: وارث می بایست پس از فوت متوفی، لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول را به اداره دارایی محل سکونت

متوفی ارائه نماید و رسید آن را دریافت نموده همراه مدارک دیگر به دفتر دادگاه بدهد.

استشهادیه چاپی محضری: برگ استشهادیه برگه ای است چاپی که می توان مجانا از دفتر شورا یا اینترنت

تحویل گرفت در این فرم بایستی اسامی کلیه وراث بدون قلم خوردگی نوشته و توسط دو نفر از افرادی که متوفی

و وارث را می شناسد امضاء شود و امضاء این دو نفر توسط شخص دیگری در یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و

گواهی شود. راجع به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و نیز غیر ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به ترتیب

به موجب ماده واحد قانونی، رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان مذکور

مصوب ۱۳۷۲/ ۴ / ۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ارث و نکاح و طلاق و وصیت و امور مربوطه

به فرزندخواندگی دادگاهها در مقام رسیدگی به موارد مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلم در مذهب آنان

می باشند. جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی و بنابراین، احکام خود را باید برطبق موازین مذهبی ایشان صادر نمایند؛

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما به آدرس: www.vakilnovin.ir مراجعه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?