چک

وکیل چک و مجازات صدور چک بلا محل در وکیل نوین

وکیل چک و مجازات صدور چک بلا محل در وکیل نوین

تعریف چک :

چک سندی است که به موجب آن اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده ی آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ی آن ندارد.

چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. ( یعنی در صورت تأمین نبودن قسمت یا بخشی از مبلغ چک که منجر به برگشت خوردن آن می شود ، طبق قوانین و دستورالعملهای موجود می تواند مبلغ باقی مانده را از صادرکننده دریافت نماید).

صادرکننده چک :

کسی که چک را صادر کرده پرداخت وجه چک از حساب او صورت می گیرد.

فرم زیر را تکمیل نمایید تا مشاوره تلفنی رایگان داشته ویا وکیل متخصص به شما معرفی گردد .

 • دارنده چک : کسی که برای اولین بار به برای وصول چک به بانک مراجعه می کند.
 • ظهرنویس : کسی که چک در وجه او صادر شده و او در پشت چک ، آن را به دیگری واگذار می نماید.چک ممکن است چندین بار ظهر نویسی گردد.
 • ضامن : کسی که پرداخت وجه چک را ضمانت نموده است.

محکومیت صادر کننده در صورت عدم وجود موجودی

نحوه درخواست صدور اجراییه چک

توسط دارنده ی چک ، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادر شده به اجرائیات اداره ی ثبت تسلیم می گردد. اجرا درصورتی اجرائیه را صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد.وقتی چکی برگشت می خورد می توان به میزان چک از دادگاه تقاضای توقیف اموال را نمود.این امر ظرف ۱۵ روز باید صورت پذیرد. بعد از انقضای مهلت ، باید با تشخیص دادگاه ، درصدی از مبلغ چک را بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز و سپس تقاضای توقیف اموال نمود.

دارنده ی چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به :

 • کلیه خسارات وارد شده بصورت متعارف
 • هزینه های انجام شده به صورت متعارف

قبل یا بعد از صدور حکم ، از دادگاه تقاضا نماید.

چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول می باشد

صادرکننده در تاریخ چک باید معادل مبلغ را در حساب داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از مبلغ را از حساب خارج کرده یا دستور عدم پرداخت بدهدو نیز نباید چک را مورد دار صادر کند که در بانک قابل وصول نباشد.

عدم موجودی چک

وکیل چک ، در صورتی که دارنده ، به بانک مراجعه نموده و درخواست وجه چک را بنماید و به میزان ذکر شده بر روی چک ، موجودی در حساب نباشد ، بانک موظف است به میزان موجودی حساب وجه به دارنده پرداخت و جهت مابقی به وی گواهینامه ای تسلیم نماید که جانشین اصل چک می باشد . هیچ بانکی نمی تواند از صدور این گواهینامه سرباز زند.

مجازات صدور چک بلا محل

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک بلامحل صادرکند ، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات آن حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال می باشد.

 • مبلغ کمتر از ۱۰ میلیون ریال حبس حداکثر تا ۶ماه
 • مبلغ از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال حبس از ۶ تا ۱۲ ماه
 • مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال
 • مجازاتهای یاد شده بدون شکایت دارنده ی چک میسر نیست.
 • دارنده ۶ ماه از تاریخ چک فرصت دارد برای وصول چک به بانک مراجعه نماید.
 • تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را مطرح نماید.
 • کسی که چک ، پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نداردمگر← انتقال قهری باشد.

وکیل چک – فردی چکی را صادر و فوت می نماید.این چک جنبه ی کیفری ندارد.در صورت طرح شکایت موقوفی تعقیب صادر می شود.تنها می توان علیه ورثه دادخواست مطالبه ی وجه داد.

نحوه شکایت کیفری چک

در صورتی که می خواهید حق شکایت کیفری برای شما محفوظ بماند ، اما فرد دیگری آن را وصول کند ، باید مشخصات خود را در پشت چک قید نموده و ذکر کنید آقای X به وکالت از طرف شما جهت دریافت چک معرفی می شود.انتقال چک به شخصی دیگر ، یا واگذاری حقوق نسبت به چک به هر نحو دیگر،باعث سلب شدن شکایت کیفری می شود. مواردی که چک کیفری نیست

در کدام موارد چک قابل پیگیری کیفری نیست؟

 • ثابت شود چک سفید امضا شده است.
 • هرگاه پرداخت چک ، منوط به انجام شرطی شده باشد.
 • هرگاه چک بابت ضمانتی صادر شده باشد.
 • چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور ، مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.

مواردی که دستور عدم پرداخت چک صادر میشود:

وکیل چک : بانک با احراز متقاضی ، برگه گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می نماید.دارنده ی چک می تواند علیه صادر کننده دستور شکایت کند.درصورت اثبات ، دستور دهنده به مجازات ماده ی ۷ قانون و همچنین جبران کلیه ی خسارات محکوم می گردد.

متقاضی ،پس از اعلام به بانک ،ظرف یک هفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید ، در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر ، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود.پرداخت چکهای تضمینی موقوف نمی شود مگر اینکه بانک ادعای جعل نماید.درصورت اثبات ، حق شکایت دارنده چک محفوظ می باشد.

مسئولیت تضامنی چک

امضا کننده ی چک و دارنده حساب هردو ضامن پرداخت وجه چک بوده و هرگونه اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن ، علیه هردو صادر می شود،مگر اینکه امضا کننده ثابت کند عمل صاحب حساب موجب عدم پرداخت چک شده است ، یعنی مثلا صاحب حساب در روز پرداخت وجه ، حساب را خالی کرده باشد (این مورد بیشتر در شرکتها یا حسابهای مشترک پیش می آید).

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک به قوت خود باقی است.

توجه :درصورتی که دارنده ی چک ظرف ۱۵ روز ، به بانک مراجعه کرده و بانک گواهی عدم پرداخت چک را صادر نماید ، می تواند همزمان علیه صادر کننده و ظهرنویس یا ظهرنویسان شکایت کرده و محکومیت تضامنی ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند. (م ۳۱۵ ق . ت.)چک در همان محلی که صادر شده باید ادا شود

قانون چک

اقامتگاه صادر کننده ، همان مکان صدور چک محسوب می گردد ، مگر این که صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد.

صدور و انتقال وجه چک

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند.این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است.

وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است. مثلا اگر چک چند دست چرخیده و در این میان ، دو نفر در این فرآیند ، با هم به اختلاف حساب خورده اند نمی توانند مانع پرداخت چک شوند ، چراکه افراد بعد از آنان هیچ دخالتی در این اختلاف نداشته اند.

توجه :‌دارنده ی چک بایستی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک ، به بانک مراجعه و تقاضای وجه چک را بنماید.

درصورتی که : چک موجودی نداشته باشد و یا موجودی حساب کافی نباشدو یا حساب مسدود باشد بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

روش های مطالبه وجه چک

طرح دعوی کیفری در صورتی که چک به روز باشد

طرح دعوی حقوقی

اجرای ثبت

لازم به ذکر است در رویه فعلی دادگاه با توجه به قانون برنامه ششم توسعه،برای مطالبه وجه چک ،لزوما باید به اداره ثبت اسناد مراجعه نمود البته استثنایی در این مور قائل هستند در صورتی که چک ظهر نویسی(منتقل)شده باشد یا ضامن داشته باشد  می توان مستقیم به دادگاه حقوقی مشهد دادخواست ارسال کرد قیل اقدام از ، وکیل چک راهنمایی بگیریید.جهت مشاوره تلفنی یا حضوری می تونین با شماره های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ تماس حاصل فرمایید.